• persembe@persembe.com

YEREL YÖNETİMLERDE KURUMSAL İLETİŞİM

Mart 2019
Yeni Dönemde Yerel Yönetimlerde Kurumsal İletişim – Halkla İlişkiler 4.0
135 sayfa

Kuşkusuz teknoloji tarafsız bir kavram değildir. Elini her değdiği alanı mükemmel hale getiren sihirli bir değnekten söz
etmiyoruz. Teknolojinin ne olduğu kadar ne için ve kimin için kullanıldığı da son derece önemlidir.

Kent içinde farklı çıkarlara sahip sınıfların, farklı etnik ve dinsel inançlara sahip toplulukların, cinsiyet ve yaş gruplarının
yaşadığı yeniden yeniden kendini üreten bir mekânsal bütünlüktür. O nedenle kentin her şeyden önce bir sınıflar mücadelesi alanı olduğu unutulmamalıdır.

Her siyasal ve tarihsel düşünce ve ideoloji son tahlilde kendi suretinde bir kent yaratır. Modernizmin, post-modernizmin, sosyalizmin ya da neo-liberal politikaların kent tasarımları son derece farklılıklar gösterir. Kent konusunda yapılacak bu ana tercih, teknolojinin nasıl kullanılacağını da belirleyecektir. Örneğin sosyalistler için katılımın kolaylaştırıcısı olan teknoloji, otoriter rejimler için halkın kontrol edilmesinin parçası olabilir.

Bu nedenle belediyecilikte teknoloji kullanımı üzerine çoklu disiplinli bir tartışmanın yürütülmesi, bu konuda araştırmaların yapılması, kitaplar yayınlanması son derece önemlidir. Elinizde tuttuğunuz bu kitap da öncü çalışmalardan biri olmasıyla önem taşıyor.

Bu tür çalışmalarsonuç olarak demokratik bir yerel yönetim anlayışına katkı sağladıkça ete kemiğe bürünecektir. Elbette geleceğin dünyası sibernetikle, robot kullanımıyla, yapay zekâyla vb. çok farklı bir dünya olacak. Ancak unutmamak gerekir ki gezegenimiz bütün bu gelişmelere karşın bir yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır, belki de o nedenle insanlar kendi kaderlerini kendi ellerine alma göreviyle bugün çok daha fazla ilgilenmek zorundadırlar. Teknolojiye evet ama insan iradesine çok daha fazla evet.

Alper Taş
Beyoğlu Belediye Başkan Adayı

(önsöz’den)

Uzun yılların kamu ve yerel yönetim deneyimlerini, bir sosyoloğun gözlemciliği ve bir girişimcinin dünyanın sürekli takip eden merakı ile birleştirmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu kitap; teknolojik üretim alanından başlayarak hayatımızın her alanına sirayet eden Endüstri 4.0 kavramını, halkla ilişkilerin temel amaç ve gereklilikleriyle buluşturmak
amacıyla yazıldı. İletişimin tüm üretim süreçlerindeki yeri hızla büyürken; karmaşıklaşan mesajlar, çeşitlenen araçlar ve kakofoni oluşturan bilgi bombardımanı arasında kaybolmadan, doğru ve yalın iletişim için tüm yerel yönetimlere bir rehber kitap olması için titizlikle üzerinde çalışıldı.

İnsan emeğinin ve hatta insan aklının gelecekteki yerinin tartışılmaya başlandığı bugünlerde bile, tarih boyunca olduğu gibi yine insanın kendini yepyeni üretim modelleri ve yaşam kurguları ile geliştireceği, yine sistemin en önemli unsuru olarak kalacağı şüphesizdir. Bugün olduğu gibi yarının dünyasının da en önemli konularından biri, insan var oldukça, iletişim olacaktır. Dünyanın birçok köşesinde yapılan yapay zekâ çalışmaları devam ederken, insan ve yapay zekâ arasındaki olası iletişimsizlikleri çözmek için de yeni fikirler geliştirildiği bilinmektedir.

Son yıllarda Yerel yönetimlerin hantal yapısındaki gözlemlenebilen değişimin başlıca unsurlarından biri iletişim teknolojilerinin hızlanması; haber alma, karar süreçlerine dâhil olma, talep ve öneride bulunma mekanizmalarının
hızlanmasıdır. Önümüzdeki süreçte tüm yerel yönetimler, iletişim süreçlerini çağa uygun hale getirme zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Dolayısıyla “Belediyecilikte Yeni Dönem Halkla İlişkiler 4.0” (Yeni Dönemde Yerel Yönetimlerde Kurumsal İletişim) kitabı aynı zamanda böyle bir ihtiyacın ürünü olarak kaleme alınmıştır. Bu bağlamda yerel yönetimlerin özellikle halkla ilişkiler bağlamında yeniden yapılandırılması için bu ve benzeri çalışmaların önemli bir boşluğu dolduracağı inancındayım.

Bu kitabın yazımı sırasında desteğini esirgemeyen tüm ekibime, Kitabın sunuşunu yazan Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Sayın Alper Taş’a ve kitabın son şeklinin verilmesinde büyük bir emek harcayan sevgili eşim Tuğçe’ye sonsuz teşekkürler.

GÜVEN DAĞISTAN

İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ
II. 4.0 KAVRAMI ve ENDÜSTRİ 4.0
A. TARİHSEL GELİŞİM
BİRİNCİ SANAYİ DEVRİMİ
İKİNCİ SANAYİ DEVRİMİ
ÜÇÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ
VE NİHAİ NOKTA: ENDÜSTRİ 4.0
B. ENDÜSTRİ 4.0’IN SOSYOLOJİK YANSIMALARI
C. ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMININ TEMEL İLKELERİ VE BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI
D. ÜLKEMİZDE ENDÜSTRİ 4.0 ANLAYIŞININ GELİŞİMİ
III. BELEDİYECİLİK 4.0
A. ESKİ VE YENİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI
B. AKILLI ŞEHİRLER
IV. HALKLA İLİŞKİLER 4.0
A. HALKLA İLİŞKİLER 4.0’IN TEMEL İLKELERİ
1. KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ İLETİŞİ
2. VERİ DÖNGÜSÜ
3. AKTİF VE PROAKTİF YÖNTEMLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ
4. ŞEFFAF YÖNETİŞİM
V. KALKLA İLİŞKİLER 4.0 UYGULAMALARI
A. KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ
1. İTİBAR RİSKİNİN YÖNETİMİ
2. BELEDEİYELER İÇİN İTİBAR RİSKİNİN ÖLÇÜMÜ
3. KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE KRİZ VE RİSK YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
B. KURUMSAL KİMLİK YÖNETİMİ
C. KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİ
1. KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİLERİ
2. KURUMSAL İLETİŞİM PLANI
3. KURUMSAL İLETİŞİM PLANININ AŞAMALARI
4. HEDEF KİTLENİN TANIMLANMASI
5. HEDEF KİTLEYE VERİLEN MESAJLARIN BELİRLENMESİ
6. İLETİŞİM MECRALARININ SEGMANTASYONU
D. KURUMA ÖZGÜ İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
E. KURUM İÇİ İLETİŞİM YÖNETİMİ
1. İÇ İLETİŞİM PLANI KRİTERLERİ
2. İÇ İLETİŞİM PLANI
3. İÇ İLETİŞİM PLANININ AŞAMALARI
F. VERİYE DAYALI KENT YÖNETİMİ MODELİ – KENT ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
1. BÜYÜK VERİ HAVUZU OLUŞTURMA (BIG DATA ANALYTICS)
2. KENT ARAŞTIRMALARI BİRİMİ SÜRELİ ARAŞTIRMALARINDAN ÖRNEKLER
G. UÇTAN UCA VE TÜM KANALLARDAN BİLDİRİM YÖNETİMİ MODELİ – CRM SİSTEMİ
1. CRM SİSTEMİNİN KATKILARI
2. BÜTÜNLEŞİK CRM SİSTEMLERİ
H. VATANDAŞIN YÖNETİME KATILMASI MODELİ – SOSYAL İNOVASYON MERKEZİ
1. VATANDAŞ BİLİMİ
VI. SONUÇ
VII. KAYNAKÇA
YARARLANILAN DİĞER KAYNAKLAR