• persembe@persembe.com

YATIRIM FONLARI VE KURUMSAL YÖNETİM

Mart 2012
117 sayfa

Yatırım fonu sektörünün fon yatırımcısı ile daha uzun vadeli bir ilişki kurmasının yolu “yatırımcı güvenini” sağlamaktan geçiyor. Bu güvenin tesisinde çağın çözümü kurumsal yönetim ilke ve uygulamaları.

Yatırımcı menfaatlerinin ön plânda tutulacağı, kurumsal yönetim ilke ve uygulamalarının hayat bulacağı fon organizasyon yapılarının ve yönetim süreçlerinin oluşturulmasıyla gerçekleştirilecek bir dönüşüme ihtiyaç var.

Türk yatırım fonu sektörünün sıkışıp kaldığı GSMH”nın %2-3’leri büyüklüğünsen kkuantum sıçraması yapmasına ve yapısal dönüşümünü gerçekleştirmesine katkı sağlamayı amaçlayan bu çalışma önemli bir kaynak kitap özelliği taşıyor.

……….

Yazar, 1995 yılında uzman yardımcısı olarak göreve başladığı Sermaye Piyasası Kurulu’nda Denetleme, Ortaklıklar Finansmanı ve Kurumsal Yatırımcılar Dairelerinde uzman olarak görev yapmıştır. Halen Sermaye Piyasası Kurulu – Avrupa Birliği Grubu’nda (İstanbul) Başuzman olarak çalışmaktadır.

Almanya ile yürütülen Sermaye Piyasası Mevzuatının Avrupa Birliği Mevzuatı ile uyumlaştırılması konulu Eleştirme Projesinde çeşitli gruplarda çalışmış,  yatırım fonları ile kurucu yönetim şirketlerine yönelik çalışma grubunda önemli rol üstlenmiştir (2006-2007). Ayrıca, serbets yatırım fonlarına (hedge funds) ilişkin raporları bulunmakta olup, bu fonlara ilişkin Türkiye’deki düzenleme çalışmalarını yürütmüştür.

1994 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İng.) Bölümünden mezun olmuştur. 2002-2003 yılları arasında University of Pennsylvania Wharton Business School’da finans sertifika programını tamamlamıştır. marmara Üniversitesi Sosyla Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon (İng.) Yüksek Lisans Programı’ndan ” Avrupa Birliği’ne Uyum Düzenlemeleri Çerçevesinde Dönüşüm Sürecindeki Kolektif Portföy Yönetimi (yatırım Fonları) Sektörünün Kurumsal Yönetim ve Organizasyon Yapısı Açısından İncelenmesi” adlı tezi ile Aralık 2011 tarihinde mezun olmuştur.

İÇİNDEKİLER

Sunuş
Önsöz
Tablo Listesi
Şekil ve Grafik Listesi
Kısaltmalar
Giriş
1. YATIRIM FONLARINDA KURUMSAL YÖNETİM
1.1 Kurumsal Yönetim Kavramı ve Vekalet Teorisi
1.2 Yatırım Fonlarında Kurumsal Yönetim
1.3 ABD’de Yatırım Fonlarında Kurumsal Yönetim Uygulamaları
2. YATIRIM FONLARININ ORGANİZASYON, YÖNETİM ve İŞLEYİŞLERİ
2.1 Yatırım Fonu Organizasyonları ve Tarafları
2.2 Türkiye’deki Yatırım Fonlarının İç Organları
3. AVRUPA BİRLİĞİ”NİN KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARINA (YATIRIM FONLARI) İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNE UYUM ÇERÇEVESİNDE TÜRK YATIRIM FONU SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELECEK DEĞİŞİKLİKLER
3.1 Avrupa Birliği”nin Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemeleri
3.2 UCITS Direktifine Uyum Çerçevesinde Türkiye’de Yapılan Mevzuat Çalışmaları
3.3 Avrupa Birliği’nin Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemeleri Çerçevesinde Türk Fon Sektöründe Meydana Gelecek Değişiklikler
3.4 Araştırmanın Modeli ve Hipotezler
4. UYGULAMA
4.1 Yöntem
4.2 Bulgular
5. SONUÇ
5.1 Araştırma Bulgularının Özeti
5.2 Genel Değerlendirme
Kaynakça
Ekler

KİTAPTAN BİR ALINTI

Yatırım fonları ile ilgili akademik çalışmalar fon getiri ve performansları, diğer bir deyişle “sonuçlar” üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yatırım fonlarının yönetim ve organizasyonları ile bu organizasyonlarda kurumsal yönetim olarak adlandırılan yatırımcı menfaatlerinin ön plânda tutulması  ve çıkar çatışmalarının önlenmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması gibi “iç dinamikler” ise daha bakir bir alan olarak kalmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de kurulan yatırım fonlarına yönetim ve organizasyon perspektifinden bakılması, fon kurulu üyelerinin rolleri ve AB”ye uyum çerçevesinde gerçekleşecek organizasyonel değişime karşı tutumları ile yatırımcıların yatırım fonu seçimlerindeki tercih kriterleri hakkında bilgi toplanması amaçlanmıştır.

Ayrıca, yatırım fonlarının “organizasyon ve faaliyetlerinde yatırımcı yatırımcı menfaatlerinin ön plânda tutulması” konusunda bilgi toplamak için, Türkiye’de kurulu yatırım fonlarının fon kurulu üyelerine, bağımsız fon kurulu üyeliği, alınan ek ücretler, çıkar çatışmaları yaşanan durumlar, karar alma mekanizmalarındaki rol ve etkinlikleri gibi konularda çeşitli sorular yönetilmiştir. Bu çalışma, Türkiye”de yatırım fonlarında kurumsal yönetim uygulamaları konusunda yapılan ilk anket çalışmasını içermektedir.