• persembe@persembe.com

VERGİLEMEDE GLOBAL EĞİLİMLER

Mart 2009
192 sayfa

Levent Özer, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültenin Para ve Banka Bölümü’nde yüksek lisans, Maliye Bölümü’nde doktora çalışmasını tamamladı.

Özer, 1987 yılında uluslararası bağımsız denetim şirketi KPMG’de denetçi olarak çalışmaya başladı. Daha sonra finans ve sanayi sektörlerinde yönetici olarak çalışma hayatına devam etti. AIG Sigorta”da Muhasebe Müdürü, Aviva Hayat Sigorta’da Mali İşler Müdürü, İntel Sigorta’da Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Özer, 2007 yılı başından bu yana Avrupa”nın önde gelen sigorta şirketlerinden  Groupama”nın Türkiye’deki Başak Groupama Sigorta ve Başak Groupama Emeklilik şirketlerinde Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak çalışmaktadır.

İÇİNDEKİLER

Sunuş
Önsöz
Şekil Listesi
Tablo Listesi
Kısaltmalar Listesi
GİRİŞ

GLOBALLEŞME SÜRECİNİN GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE YARATTIĞI ETKİLER

Globalleşme Süreci
Globalleşme Sürecinde Sermayenin Dolaşımı
Globalleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ)

GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ

Vergi Rekabeti Kavramı ve Teorisi
Globalleşme ve Vergi Politikaları
Vergirekabetinin Yarattığı Sonuçlar
Haksız (Zararlı) vergi rekabeti
AVrupa Birliği ve Vergi Rekabeti Uygulamaları
İkili Gelir Vergisi Sistemi: İskandinav Ülkeleri Uygulaması

GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ULUSLARARASI VERGİ İŞBİRLİĞİ BAĞLAMINDA VERGİ ANLAŞMALARI

Uluslararası Vergi İşbirliği Bağlamında Vergi Anlaşmalarının Gelişimi
Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Yapılmasının nedenleri
Globalleşme Sürecinde Vergi Anlaşmalarının Temelini Oluşturan Unsurlarda yerleşiklik ve Kaynak İlkelerinin Yarattığı
Sonuçlar
Uluslararası Vergilemede Bilgi Paylaşımı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE (GOÜ) SERMAYE EMEK HARAKETLERİ VE ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ

GOÜ ve Sermaye-Emek Dolaşımı
Vegri Cennetleri
Örtülü Sermaye Kullanımı (Thin Capitalization)

ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ BAKIMINDAN TÜRKİYE VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Uluslararası Finansal Sermayenin Türkiye Üzerindeki Etkisi
Doğrudan Sermaye – Emek Hareketleri ve Türkiye
Globalleşme Bağlamında Türk Vergi Sisteminin Eleştirisi
GOÜ ler ve Türkiye Bakımından Uluslararası Vergi Anlaşmaları

SONUÇ
Kaynakça

KİTAPTAN BİR ALINTI

Vergi cennetleri genellikle güçlü finansal hizmet altyapılarına sahiptirler. Sermaye akımları için özellikle kolaylaştırılmış bir finansal sisteme ve gelişmiş mali pazarların belirgin özelliği olan yüksek likiditeye sahiptirler. vergi cennetleri, yaptıkları yasal ve yönetsel düzenlemelerle, vergi yükümlülüklerini en aza indirgemektedir. Böylece, vergi ve vergi dışıavantajlar, sermayeleri ait oldukları ülkelerden uzaklaştırıp, bu avantajları sağlayan ülkelere yöneltmektedir. Bu durum, esas faaliyetlerinin sermayenin ihraç edildiği ülkelerde gösteren firma ve kişilerin vergi cenneti hükümetlerine ve bu ülkelerde yaşayanlara sağladıkları faydalar nedeniyle, sermaye ihraç eden ülkeler tarafından yaratılan genel kamu mallarının “bedavacıları” da olmaktadırlar. Diğer bir deyişle, sermaye ihraç eden ülkelerin kamu harcamaları globalleşemenin ve vergi sistemleri arasındaki artmasından kaynaklanan potansiyel negatif sınır aşırı etkilere sahiptir. Bu nedenle, vergi cennetleri diğer ülkelerin vergi tabanlarında kayba neden olmaktadırlar.