• persembe@persembe.com

ŞİRKET BİRLEŞMELERİ

Aralık 2021
143 Sayfa

Ekonomi piyasalarında yaşanan gelişmeler, ülkeler arasında yapılan ticari anlaşmalar, hızla değişen insan ihtiyaçları ve buna bağlı olarak artan rekabet, birçok konuda işletmeleri yeni arayışlara yönlendirmiş halen de yönlendirmektedir.

Küreselleşmenin etkisi ile piyasalarda faaliyet gösteren mevcut rakiplere yenileri eklenmiş ve yeni teknolojiler ile birlikte yeni fırsatlar/ tehditler oluşmuştur. İşletmeler; sürekli gelişen ve değişen bir süreç içerisinde, bu değişime ayak uydurabilmek ve günün şartlarına uygun olarak ortaya çıkan insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, rekabet ortamında rakiplerinden geri kalmadan ekonomik ömürlerini sürdürebilmek için, esnek hareket edebilme kabiliyetine sahip olmak ve gerektiğinde de benzer kaynaklara sahip diğer işletmelerle birlikte hareket etmek zorunda kalmışlardır. Böylece farklı düzeylerde de olsa, şirket birleşmeleri ticari hayatın bir aktörü olarak şirketlerin gündeminde yer almaya başlamıştır.

Son yıllarda gündemden düşmeyen şirket birleşmeleri konusunda temel bilgileri ortaya koyan bu çalışma, hem yatırımcılara hem de şirketlere yol gösterici olacaktır.

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR
ÖNSÖZ
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM – ŞİRKET BİRLEŞMESİ VE ŞİRKET BİRLEŞMESİ İLE İLGİLİ KAVRAMLARA GENEL BAKIŞ
İKİNCİ BÖLÜM – TÜRKİYE’DE ŞİRKET BİRLEŞMELERİ HAKKINDA YASAL DÜZENLEMELER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – ŞİRKETLERDE BİRLEŞME SÜRECİ VE BİRLEŞMELERDE MUHASEBE VE ÖDEME YÖNTEMLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE BİRLEŞME DEĞERİNİN BELİRLENMESİ
SONSÖZ
KAYNAKÇA

KİTAPTAN BİR ALINTI

Değerleme, yapılış amacına göre farklı tanımlara sahiptir. İşletme ekonomisi açısından, miktarsal olarak ifade edilen varlıkların para birimi cinsinden karşılığı değerlemedir. Muhasebe açısından değerleme, bir şirketin aktif ve pasifleriyle sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerinin belirli bir tarihteki değerinin para ile ifade edilmesidir. Vergi kanunları açısından değerleme, varlıkların kanunlarda belirtilen zamanlarda taşıdıkları değerler üzerinden takdir ve tespitlerinin gerçekleştirilmesidir. Finans literatürü açısından en çok kabul gören değer tanımı ise, bir varlığın gelecekte sağlayacağı nakit akımlarıın belirli bir iskonto oranı uygulanarak bugün için hesaplanmasıdır.