• persembe@persembe.com

RİSK YÖNETİMİ

Temmuz 2016
848 sayfa

Son yüztılın en derin ve etki gücü en yüksek olan Küresel Kriz ile karşı karşıya olduğumuz dönem içerisinde “Risk Yönetimi” kavramı daha fazla önem kazanmaktadır. Küresel risk iştahının sınır tanımadığı geçtiğimiz yıllarda, profesyone yatırımcıların açgözlülüğü, aşırı kâr arayışları ile buluşurken, finans mühendisliğinin yaratıcılık sınırı karmaşık matematiksel modeller ile birleştirilerek çoklu-kaldıraçlı türev işlemler yapılarak denetim ve gözetim boşluklarından yararlanmak ortak payda olmuştur.

Risk yönetimi uygulamalarının sermaye piyasası, reel sektör ve bankacılık piyasasında etkileri ile güncellenen 3. baskı içerisinde, 3 trilyon A.B.D. Dolarını aşması beklenen küresel krize neden olan tüm etkenlerin risk & kazanç perspektifinden incelenmesi hedeflenmiştir. Basel II uygulamalarının kriz ortamında likidite, spesifik, kredi türev riskleri gibi noktaları ölçmekte yetersiz kalmasının nedenleri araştırılmıştır. Basel II prensiplerinin temel dayanak unsurunu oluşturan “Kredi Derecelendirme” esaslarının önemli ölçüde itibar yitirmesi önümüzdeki yıllarda Basel III uygulamaları şeklinde karşımıza çıkabilecektir.

Bu kitap, “KÜRESEL KREDİ KRİZİ” ile birlikte yaşanan finansal risklerin algılanması, ölçülmesi için gerekli teori ve uygulamaları tüm yönleri ile ele alarak inceleyen temel bir referans çalışmasıdır. Türk finans piyasalarının derinleşmekte olduğu, finansal ürünlerin çeşitlendiği günümüz finans dünyasında, önemi artan “Risk Yönetimi Prensiplerini” incelemk ve CD-rom içerisindekiuygulama örnekleri ile birleştirmek açısından önemli bir referans kaynaktır.

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM: MOTİVASYON

Risk Yönetimi İhtiyacı
Finansal Skandallar
Basel II: Uluslararası Finans Piyasalarına Entegrasyon
Türk Bankacılık Sektörünün BASEL II”ye Uyumu

İKİNCİ KISIM: RİSK YÖNETİMİ BİLEŞENLERİ

Risk Yönetiminde İstatistiksel Modeller, Finansal Ekonometri ve Kantitatif Teknikler
Finansal Kurumlarda temel Risk Faktörleri
Riskten Korunma Teknikleri

ÜÇÜNCÜ KISIM: PİYASA RİSKİ YÖNETİMİ

Temel Risk Ölçüm Yaklaşımları
Riske Maruz Değer (RMD) Nedir?

DÖRDÜNCÜ KISIM: RİSK YÖNETİMİNİN SAYISAL ANALİZ BOYUTU

Vade Yapısı ve Verim Eğrisi Modellemesi
Gelişmiş Volatilite Modelleme Teknikleri
Finansal Enstrümanlarda Risk Ölçümü

BEŞİNCİ KISIM: RİSKE MARUZ DEĞER ÖLÇÜM MODELLERİ

Riske Maruz Değer Modelleri (VaR-RMD)
Stres Testi ve Senaryo Analizleri
Model Riskinin Analizi: Backtesting
Hipotetik Kurum Portföyüne RMD Uygulaması

ALTINCI KISIM: RİSK YÖNETİMİNİN STRATEJİK KARAR ARACI: RMD

Limit Politikaları ve Risk Raporlaması
Riske Göre Ayarlanmış Performans Ölçümü: RAROC Analizi
Entegre Risk Yönetimi ve Sermaye Optimizasyonu
Türkiye’de Risk Yönetimi Kısıtları

YEDİNCİ KISIM: GÜNCEL RİSK YÖNETİM UYGULAMALARI

Kredi Riski Yönetimi ve Ölçüm Teknikler
Operasyonel Risk Yönetimi ve Ölçüm Teknikleri
Finans Mühendisliği Uygulamaları
Kurumsal Risk Yönetimi (KRY): Proje Uygulama Esasları

SONUÇ: “Aşırı Risk İştahı ve Korku”

REFERANSLAR

DİZİN

CD-ROM: Bilgisayar Uygulamaları ve Bölüm Sunumları

KİTAPTAN BİR ALINTI

Türkiye’de Finansal Türevlerin Gelişimi

(…)

Ancak ülkemizde vadeli İşlem ve Opisyon borsası olan Vobaş’ın 2005 yılı başında açılmış olması (…) risklerin yönetilmesi ve risk yönetiminin finans yöneticilerinin gündemine gelmesi açısından önemlidir. Risk terminolojisinde önemli bir söz var “Riskinizi yönetemezseniz, riskiniz sizi yönetir“. Bugün şirketlerin klasik finans anlayışını değiştirmek zorunda oldukları bir döneme girmiş bulunmaktayız. Danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde  önemli mesafe katedilmiş ve uzman şirketler oluşmuştur.

(…) türev ürünlerin sağladığı korunma uygulamaları sayesinde gelecekteki fiyat dalgalanmalarından etkilenmeyecek ve sermaye erozyonuna maruz kalmayacaktır. faiz gelirlerinin düştüğü bir ortamda doğru analiz ve kabul edilebilir risk düzeylerinde türev ve yapılandırılmış finansal ürün kullanımları yüksek getiri sağlayacaktır. Tüm bu uygulamalrdan önce “Türev” ürünlerin çok iyi anlaşılması gereklidir.

(…) Ülkemizde özellikle türev piyasaların gelişmemiş olması korunma maliyetlerini yükseltmektedir. organize borsaların devreye girmesi pek çok ülkede bu maliyetleri aşağı düşürmüştür. Bu anlamda Vobaş’ın faaliyetleri ve özel bankaların OTC piyasalarda müşterilerine sundukları ürünler ile hedging maliyetleri çok daha makul seviyelere geldiği söylenebilir.