• persembe@persembe.com

PAY GERİ ALIMLARI

Nisan 2015
130 sayfa

Şirketlerin kendi paylarını geri satın alabilmelerine yönelik işlemlere geçmişten bu yana kuşkuyla yaklaşılmış; ancak, finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesinde alternatif oluşturduğu da dikkate alınarak birçok ülkede izin verilmiştir. Bu işlemler son dönemde Türk Ticaret Knunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan köklü değişiklikler sonucunda hukukî dayanağa kavuşmuş ve sermaye piyasasında sınırlı sayıda da olsa uygulama alanı bulmuştur. Kitapta, geri alım işlemlerinin finans teorisindeki ve şirketler hukukundaki konumu değerlendirilmekte, uygulamanın finansal sonuçlarının yanı sıra kurumsal etkilerine de dikkat çekilmektedir. Kitapta Türk sermaye piyasasında konuya ilişkin mevzuat hükümleri de ele alınmakta, uygulamadaki belirsizliklerin çözümüne yönelik öeriler getirilmektedir.

 

İÇİNDEKİLER

Kısaltmalar
Önsöz
Giriş
Pay Geri Alımları

1.1. Teoride Pay Geri Alımları
1.2. Pratikte Pay Geri Alımları

Pay Geri Alımlarına İlişkin Şirketler Hukuku Düzenlemeleri

2.1. Şirketler Hukuku Sistemlerinin Pay Geri Alımlarıyla İlişkisi
2.2. Pay Geri Alımlarının Şirketler Hukukundaki Yeri

Türkiye”de Pay Geri Alımları

3.1. Yasal Düzenlemeler
3.2. Pay Geri Alımlarına İlişkinDeğerlendirmeler

Sonuç
Kynakça
ABD Şirketler Hukuku Düzenlemeleri
AB Şirketler Hukuku Düzenlemeleri
TTKn Düzenlemeleri

3.1. ETTKn Hükümleri
3.1. YTTKn Hükümleri
SPK Düzenlemeleri
4.1. 01.09.2009 Tarih ve 27/748 Saylı İlke Kararı
4.2. 10.08.2011 Tarih ve 26/767 Saylı İlke Kararı
4.3. SPKn Hükümleri

Tablo Dipnotları

 

KİTAPTAN BİR ALINTI

Son yıllarda şirketlerin uyguladıkları temettü politikalarında önemli değişiklikler yaşandığı gözlemlenmektedir. Dağıtımın miktarından veya zamanlamasından ziyade şeklinden kaynaklanan bu değişiklikler, pay sahibi yatırımcıların şirkete olan ilgisi ve algısı üzerinde de önemli etkilerde bulunmaktadır. Bu anlamda, nakit temettü dağıtımı ile pay geri alımları öne çıkan temettü politikası araçlarının başında gelmektedir.

Şirketlerin daha önceden ihraç edilmiş paylarını ortaklarından geri satın alması olarak kavramlaştırılabilecek pay geri alımları, şirket bünyesindeki atıl nakdin dağıtımında rol oynayan kurumsal bir finansman aracı olarak görülmektedir. Geri alım işlemlerinin çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilmesi mümkün almakla birlikte, payların borsadan geri alınması en sık tercih edilen yöntem olarak kabul edilmektedir.

Yapılan çalışmalar, birçok ülkede geri alım tarihi, işlem fiyatı, büyüklüğü vb. verilerin kamuya tam olarak açıklanmamasına karşın, borsada yapılan geri alımların nakit temettü ödemelerinden daha yaygın bir kullanım alanı bulabildiğini göstermektedir.