• persembe@persembe.com

İŞÇİ SINIFININ ANATOMİSİ

Ocak 2001
451 sayfa

Öncelikle, Hasan Oğuz, Sınıf kompozisyonunun değişmesinin, kendi başına, Sınıf gerçekliğinin ortadan kalkması gibi saçma bir sonucu doğuramayacağı saptıyor. Bu değişimin sınıfı çeşitlendirip zenginleştirdiğini ve ayrıca güçlendirdiğini gösteriyor.

Gerçekten de mülksüzlük, ücretlilik, kolektif çalışma, niteliksizleşme ve standartlaşma baskısı, denetim yetkisinin gaspı, iş güvencesi yoksunluğu, yabancılaşma gibi emek ile sermaye arasındaki ilişkinin yapısal sömürü / kontrol mekanizmaları altında çalışmak zorunda olan tüm emekçilerin, farklı konum ve işlevlerinden gelen tanım zorlukları ve bilinç düzeylerine karşın, aynı büyük okyanusun damlacıkları olduğu kesindir. Ve böyle çalışan insanların sayısının dünyanın her tarafında arttığı ise bir diğer gerçektir. Sınıf saflarına teknolojik/bilimsel gelişmelerin ve bunların üretime uygulanmasıyla mühendis, bilgisayar, uzmanı, bilimci gibi nitelikli işgücünün eklenmesi kuşkusuz sınıf olgusunu belirsizleştiren değil, büyük oranda, sınıfı güçlendiren bir gelişmedir.

Aynı biçimde, yazar, toplumsal değişim ile sınıf olgusu, proletarya ile devrim arasındaki organik bağları yetkin, düzeyli ve her satırı içgüdüsel saflıkta diyebileceğimiz bir sınıfı koruma, devrimi savunma duyarlılığı taşıyan polemiğiyle okuyucusuna anlatıyor…

İÇİNDEKİLER

Sosyal Araştırmalar Vakfı’ndan
Haluk Gerger’in Sunuşu
Önsöz yerine
İkinci bir önsöz zorunluluğu
KISIM: 1 İşçi Sınıfının Tarihi Misyonu
Bölüm: I – Modern İşçi Sınıfının Temeli
1 – Modern İşçi Sınıfının Temeli ve İşbölümü
2 – Toplumsal Mücadelde Sınıfların Rolü
3 – Sınıf Tanımında Weberci Yaklaşım ve “Statü” Kavramı Üzerine
Bölüm: II – İşçi Sınıfının Oluşumunda Emeğin Rolü ve Değişim Süreci
Toplumsal Emek Sorunu
Üretim Sürecinde Üretken Emek Sorunu
Emek Ne Yapmalı? (Vasıflı-Vasıfsız Emek Sorunu)
Bölüm: III – Değişen İşçi Sınıfında Teknoloji ve Emek
1 – Uluslararası İşböşümü ve İşçi Sınıfı
2 – Makineleşme ve Farklılaşan Emek Sorunu
3 – Toplumsal İlerlemede Bilimsel Teknik Gelişmenin Rolü
Bölüm: IV – Sınıf Bilinci ve Revizyonist Sol Teoriler
Sınıf Bilinci Nedir?
Ekonomist ve “Sınıf İndirgemeci” Yaklaşım
İşçi Sınıfı ve Yeni Sol Teoriler
Marksizmde Orta Sınıflar Çözümlemesi
Kafa ve Kol Emeğinin Ayrılışının Temeli ve Sınıfın Yabancılaşma Sorunu
Politika ile Toplumsal Sınıflar İlişkisi
Bölüm: V – İşçi Sınıfı ve Beyaz Yakalılar
Üretim Süreci Açısından Hizmetliler ya da Kafa Emekçileri
Kamu Emekçileri veya “Memurlar” Sorunu
Ayrıcalıklı Sınıf Konumu, Alt Proleterya ve İşsizler Ordusu
KISIM: 2 Kapitalizmin Tarihsel Sınırı
Küresel Kapitalizm ve “Bilgi Toplumu”
Kapitalizmde Mülkiyet ve Sermaye Yönetiminin Birbirinden Ayrılması
Sermayenin Tarihsel Eğilimi
Sermayenin Tarihsel Misyonu ve Kapitalizmin Geleceği
Kapitalizmin Geçirdiği Evrimsel Süreçler
Kapitalizm ve Soğuk Savaş Yılları
1980 Sonrası Sürecin Günümüzde İzdüşümleri
Çağın Bir Yorumu Yapılmalıdır
Sonsöz
EK: İşçi Sınıfı Neden Devrimci Bir Sınıftır?

KİTAPTAN BİR ALINTI

Mısır, 1967’de Süveyş kanalı’nı kapatınca, herkes Akdeniz’le Süveyş Körfezi arasındaki bu su yolunun kapanmasıyla tüm dünyanın ışıklarının söneceğini sanmıştı. Mısır’ın bu tavrı özellikle emperyalist ülkelere karşı bir savaş ilanı gibiydi. Ümit Burnu’nu doalaşarak petrolü taşıyabilecek tankerlerin yapılması bütün Ortadoğu’nun jeopolitik durumunu derinden etkiledi.

Bugün uluslararası finans tekelleri, yeni teknolojik sistemlerle donatılmıştır. Tüm ülkelerin diplomatik, finans ve para siyasetleri, pek çok ülkenin ticaret odaklarındaki elektronik ekranlar tarafından anında aktarılmaktadır. Şimdi gerçekten dünyamız ışık hızıyla hareket eden elektronik pazar içindedir. Bildiğimiz kadarıyla emperyalist ülkeler öyle bir sistem oluşturmuşlardır ki, uluslararası elektronik sistemi bu pazarda, ülkelerin diplomatik, maliye ve düşünülen para politikalarını anında gösteren dev bir sayım makinesi üretebilmiştir.