• persembe@persembe.com

DÜŞÜK KALİTELİ VE DÜŞÜK ORANLI BÜYÜME TUZAĞI

Mukayeseli Ülke Analizi
Şubat 2023
152 sayfa

Bu kitap; ekonomi, ekonomi politik ve ekonometri modellemelerin bir arada sunulduğu disiplinler arası bir araştırmanın sonuçlarını sunmaktadır. Çalışmanın amacı, G20 ülkelerinin 1998-2021 dönemindeki büyüme performanslarını etkileyen faktörlerin irdelenmesi ve ülkeler özelinde avantaj/dezavantaj yaratan farklılıkların neler olduğunun belirlenmesidir. Bu yönüyle kitabın ekonomi, ekonometri ve ekonomi politik çerçevesiyle literatüre katkı sunması beklenmektedir.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
ÖZET
ABSTRACT
KISALTMALAR
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM: BÜYÜME VE BELİRLEYİCİLERİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE
İktisadi Büyüme Kavramı
İktisadi Büyümenin Ölçülmesi
İktisadi Büyümeyi Açıklayan Teoriler
İKİNCİ BÖLÜM: BÜYÜME TUZAKLARININ İNCELENMESİ
Orta Gelir Tuzağı
Düşük Kaliteli ve Düşük Oranlı Büyüme Tuzağı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BÜYÜMEYİ ARTTIRMAYA VE İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK TEŞVİK PAKETLERİ
Teşvik Paketlerinin Kavramsal Çerçevesi ve Büyüme Etkisi
Küresel Finans Krizi’nde Uygulanan Tedbirler
COVID-19 Süreci Tedbirler Paketi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DÜŞÜK KALİTELİ VE DÜŞÜK ORANLI BÜYÜME TUZAĞININ ANALİZİ
Ulusal ve Küresel Büyüme Performansları: Gelişmiş ve Yükselen Ekonomiler
Yükselen Piyasalar İçin Model Önerisi
SONUÇ
KAYNAKÇA

KİTAPTAN BİR ALINTI

Bir ekonomide belirli bir dönemde elde edilen toplam hasılanın bir önceki döneme göre değişimini ifade eden ekonomik büyüme, kalkınma iktisatçıları tarafından az gelişmiş  ve gelişmektte olan ülkelerdeki yaşam standartlarının yükseltilebilmesinde gerekli bir koşul olarak değerlendirilmektedir.Büyüme ile birlikte artan refah seviyesi ve medeni haklar ve bazı çevresel kalite göstergeleri gibi yaşam kalitesi göstergelerinde iyileşmeleri beraberinde getirdiği literatürde yer alan çeşitli çalışmalarda ortaya koyulmaktadır. Bununla birlikte, bu alanlardaki iyileşmelerin yalnızca büyüme oranlarıyla açıklanmasının mümkün olmadığı ifade edilmekte ve büyümenin kaynağını oluşturan politikaların belirleyiciliği üzerinde durulmaktadır.