• persembe@persembe.com

COWORKING

İşbirlikçi Çalışmanın Mekânları
Çalışmanın Tüketilmesi
Ekim 2023
264 sayfa

Çalışma olgusu bir paradigma değişimi yaşamakta ve yeniden tanımlanmaktadır. 21.yy çalışma biçimlerinden biri olan işbirlikçi çalışma, güç ve kaynak paylaşımını esas alan komünite odaklı dayanışma esaslı bir çalışma iken bu çalışmaya ev sahipliği yapan coworking alanları ise hem kendi hesabına çalışanlar hem de işverenler için yeni bir çalışma deneyimidir. Üretim ve tüketim paradigmalarındaki dönüşümün sonuçlarından biri olan coworking alanları, çalışmayı daha etkin ve eğlenceli hale getirecek hizmetlerle donatarak yeniden yapılandırmaktadır. Bu noktada coworking alanları sundukları ürün ve hizmetler ile hem çalışmanın içeriği ve anlamı hususunda belirleyici olmakta, hem de bir üreticiden başka bir üreticiye sunulan çalışma hizmeti ve alan etkisi bağlamında çalışmaya dair kullanıcı memnuniyeti oluşturarak çalışmanın tüketilmesine aracılık etmektedirler. Geleceğin çalışma modelinde etkin, önemli ve gerekli yapılanmalardan biri olan coworking alanlarının genellikle ticari kuruluşlar biçiminde olmasının çalışmanın tüketilmesine ve hatta segmentleşmesine yol açacağı düşünülmekte ve bu nedenle konuya ilişkin kamusal politika ve stratejilerin geliştirilmesi ile coworking alanlarının kamusal destekli yapılanmalar olarak çoğaltılması elzem görülmektedir.

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM: ÇALIŞMA PARADİGMALARININ DEĞİŞİMİ

1.1. Paradigma Değişimi ve Çalışma
1.2. Kavramsal Olarak Çalışma
1.2.1. Çalışma Paradigmalarının Tarihsel Seyri
1.2.1.1. Birinci Sanayi Devrimi ve Çalışma Paradigmaları
1.2.1.2. İkinci Sanayi Devrimi ve Çalışma Paradigmaları
1.2.1.3. Üçüncü Sanayi Devrimi ve Çalışma Paradigmaları
1.2.1.4. DördüncüSanayi Devrimi ve Çalışma Paradigmaları
1.3. Tüketim Paradigmalarının Tarihsel Seyri
1.3.1. Tüketim ve Tüketim Ekonomisi
1.3.2. Paylaşım ve Paylaşım Ekonomisi

İKİNCİ BÖLÜM: ÇALIŞMANIN MEKÂNLARI

2.1. Kavramsal Olarak Mekân
2.2. Çalışma ve Mekân İlişkisi
2.3. Çalışma Mekânı Paradigmalarının Tarihsel Seyri
2.3.1. Sanayi Devrimi Öncesi 16.yy – 18yy. Çalışma Mekânları
2.3.2. Sanayi Devrimi ve Sonrası Çalışma Mekânları (19.-20. Yüzyıl)
2.3.2.1. 1950 Öncesi Çalışma Mekânları
2.3.2.2. 1950-1970 Arası Çalışma Mekânları
2.3.2.3. 1970 Sonrası Çalışma Mekânları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İŞBİRLİKÇİ ÇALIŞMA İŞBİRLİKÇİ ÇALIŞMANIN MEKÂNLARI OLARAK COWORKING ALANLARI (CWS)

3.1. Çalışmanın Yeni Formları
3.2. İşbirlikçi Çalışma
3.3. İşbirlikçi Çalışmanın Mekânları: Coworking Alanları (CWS)
3.3.1. Coworking Alanlarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
3.3.2. Coworking Alanlarının Faaliyetleri ve Hizmet Kapsamı
3.3.3. Coworking Alanlarının  Kullanıcılarının Sınıflandırılması
3.3.3.1. Çalışma Modeli Üzerinden Coworking Alanı Kullanıcıları
3.3.3.1.1. Kendi Hesabına Çalışanlar
3.3.3.1.2. İşçi-İşveren İlişkisi Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışma
3.3.4. Kullanım Modeli Üzerinden Coworking Alanı Kullanıcıları
3.4. Çalışmanın Tüketilmesi
3.4.1. İşbirlikçi Çalışma ve Coworking Alanları

KİTAPTAN BİR ALINTI

Bağımlı veya kendi hesabına çalışmanın tespiti ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekle hangi çalışmanın bağımlı iş ilişkisi kapsamında sayılacağına ilişkin mahkeme kararları bulunmaktadır. Bu kararlarda bağımlılık ilişkisinde dikkate alınan özellikler: “işçinin faaliyetin nasıl yürütüleceği konusunda serbestliğe sahip olmaması, işi bizzat yerine getirme yükümlülüğü, kullanılacak araç-gereç teminini işverenin gerçekleştirmesi, işin işverenin gösterdiği yerde yapılması, sadece bir veya çok az sayıda müşteri için çalışma, harcanan zaman ve emek karşılığında ücret alma, başka müşterileri için çalışma konusunda kısıtlamalar” biçiminde sıralanmaktadır (Akbaş, 2021:26).