Devrimin Psikolojisi

The Psychology of Revolution
Yazar: Gustave Le Bon
Çevirmen: Ayten Gündoğdu

330 sayfa

……….

Le Bon’un yazdığı zamandan bu yana hiç kuşkusuz çok şey değişti. Ancak, bugün her noktada karşımıza çıkan devrim ve toplumsal bunalım, devrimci ilkeleri, özellikle 1789 Fransız Devrimi’ni konu alan bu çalışmayı tekrar üzerinde düşünmeye değer kılıyor. Bir devrimin birdenbire nasıl gerçekleştiğini, kitle iletişimde kullanılan modeern yöntemlerle düşüncelerin hızla sirayet edebilmesiyle açıklayabiliriz. İnsanın her durumda rasyonel bir hayvan olmadığını, duygulara dönüştürülmedikçe aklın kitleleri etkilemediğini çoğu zaman unutuyoruz.

Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, insan hâlâ inançlarıyla yaşıyor; inançlarını akla dayanarak şekillendirse bile, görüş gücü, hâlâ onu yönlendiren birçok dürtüye karşı koymasına olanak tanımıyor. Okuyun ve kendiniz öğrenin.

……….

İÇİNDEKİLER:

Çevirmenin Notu
Giriş

BÖLÜM1: DEVRİMCİ HAREKETLERDEKİ PSİKOLOJİK ÖĞELER

  1. CİLT: DEVRİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Bilimsel ve Siyasi Devrimler
Dini Devrimler
Devrimlerde Hükümetlerin Rolü
halkın Devrimlerdeki Rolü

  1. CİLT: DEVRİMLERDE EGEMEN OLAN ZİHNİYET BİÇİMLERİ

Devrim Sırasında Görülen Bireysel Kişilik Değişiklikleri
Mistik Zihniyet ve Jakoben Zihniyet
Devrimci ve Suçlu Zihniyetler
Devrimci Yığınları Psikolojisi
Dverimci Meclislerin Psikolojisi

BÖLÜM2: FRANSIZ DEVRİMİ

  1. CİLT: FRANSIZ DEVRİMİ’NİN KÖKENLERİ

Fransız Devrimi Hakkında Tarihçilerin Görüşleri
Ancien Regime’in Psikolojik Temelleri
Devrim Sırasındaki Zihinsel Anarşi ve Filozofların Etkisi
Fransız Devrimi’yle İlgili Psikolojik Yansımalar

  1. CİLT: DEVRİM SIRASINDA ETKİN OLAN RASYONEL, DUYGUSAL, MİSTİK VE KOLEKTİF ÖĞELER

Kurucu Meclis’in Psikolojisi
Yasama Meclisi’nin Psikolojisi
Konvansiyon’un Psikolojisi
Konvansiyon Hükümeti
Devrimci Şiddet Örnekleri
Devrim Orduları
Devrim Liderlerinin Psikolojisi

  1. CİLT: ATALARDAN KALMA ETKİLERLE DEVRİMCİ İLKELER ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Anarşinin Son Çırpınışları
Düzenin Yeniden Kurulması
Geçen Yüzyıl Boyunca Geleneklerle Devrimci İlkeler Arasındaki Çatışmanın Siyasi Sonuçları

BÖLÜM3: DEVRİMCİ İLKELERİN GÜNÜMÜZDEKİ GELİŞİMİ

Demokratik İnançların Devrimden Bu Yana Değişimi
Demokratik Evrimin Sonuçları
Demokratik Evrimin Yeni Biçimleri

SONUÇLAR

……….

KİTAPTAN BİR ALINTI

Fransızlar Moskova’da bazı talihsiz köylüleri yakalamışlar, onları kendi saflarında hizmet vermeyi zorlamayı düşünmüşler, kaçınmaları için de damızlık atlara vurulan damgalar gibi ellerine damgalar vurmuşlar. Köylülerden biri bu işaretin anlamını sormuş; bir Fransız askeri olduğunu gösterdiği yanıtını alınca, “Ne! Ben Fransız İmparatoru’nun askeri mi olacakmışım!” diye bağırmış. Anında küçük baltasını çıkarmış, elini kesmiş, orada bulunanların önüne fırlatmış: “Alın bunu, işaretiniz orada duruyor!” demiş.

Yine Moskova’da Fransızlar, yiyecek arayan Fransız askerleri teker teker vuran, düzenli birliklerin yanı sıra savaşa katılan köy halkını korkutmak için ibret olsun diye bazı köylüleri esir almışlar. Bu köylülerin hepsini bir duvara dizmişler ve cezalarını Rusça okumuşlar. Köylülerin af dilemelerini beklemişler ama onlar bunun yerine birbirlerine son sözlerini söyleyip istavroz çıkarmışlar. Fransızlar önce ilk köylüyü vurmuşlar; sonra ötekilerin bunun dehşetiyle af dilemelerini ve davranışlarını değiştirme sözü vermelerini beklemişler. İkinci köylüye ateş etmişler, sonra üçüncüsüne, bu böyle köylülerin yirmisi öldürülünceye kadar devam etmiş, hiçbirisi düşmanın merhametine sığınmamış. Nepoleon Rusya’da bir kere bile bu sözcüğü lekeleme zevkine erişememiştir.